GDPR Privatlivspolitik

GDPR – Privatlivspolitik og Databehandling

Databehandling/Psykolog Judy Hjulmand
Som klient kan du altid kræve indsigt i oplysninger om dig selv og:

1. Hvilke oplysninger PSYKOLOG JUDY HJULMAND har
2. Behandlingens formål
3. Kategorierne af modtagere af oplysningerne
4. Information om, hvorfra oplysningerne stammer
5. Klienten har ret til at klage til PSYKOLOG JUDY HJULMAND/Myndighederne

Nedenstående beskriver PSYKOLOG JUDY HJULMAND fortegnelse over behandlingsaktiviteter vedrørende klienters databehandling.

Dataansvarlig
Virksomhedens navn, CVR-nr. og kontaktoplysninger
PSYKOLOG JUDY HJULMAND
tlf. 42 55 11 44
CVR: Nr. 25453549

Den dataansvarlige samt dennes kontaktoplysninger:
Kontakt person:
Judy Hjulmand
Lyngbyvej 11
2100 Kbh. Ø
Tlf. 42 55 11 44
psykolog@judyhjulmand.dk

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:
1. Klienter
2. Tidligere klienter

Hvor stammer personoplysningerne fra?:
Klienten selv, Forsikringsselskaber, Kommune, Sygesikringen

Oplysninger, som behandles om de registrerede personer:
Identifikationsoplysninger
Race eller etnisk oprindelse
Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
Helbredsoplysninger herunder genetisk data
Biometrisk data med henblik på identifikation
Seksuelle forhold
Strafbare forhold

Modtagerne af personoplysningerne:
Kategorier af modtagere som oplysninger er eller vil blive videregivet til herunder modtagere i tredjelande og internationale organisationer.

1. Offentlige myndigheder (f.eks. egen læge, kommunale myndigheder)
2. Forsikringsselskaber
3. Netværk
4. Sygeforsikringen ”Danmark”

Tredjelande og internationale organisationer
Oplysninger om overførelse af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer:
Nej

Sletning:
Oplysninger om tidligere klienter slettes tidligst 5 år efter afslutningen af journalen.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:
Behandling af personoplysninger i forbindelse med journalarbejde sker i overensstemmelse med gældende lovgivning[1], som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.
Personoplysninger opbevares i henhold til databehandleraftale med Office365.
Fysisk materiale opbevares i aflåst kabinet, i aflåst kontor i aflåst bygning, når jeg, Judy Hjulmand, ikke arbejder med det.

Privatlivspolitik/Psykolog Judy Hjulmand
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik,
der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle følsomme persondata, biometriske oplysninger om dig, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, vi begynder at behandle dine persondata.

Kontaktoplysninger
Firmaet Psykolog Judy Hjulmand er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Judy Hjulmand
CVR: 25453549
Telefonnr.: 42 55 11 44
Mail: psykolog@judyhjulmand.dk
Website: www.judyhjulmand.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og
tjenester samt i vores kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter:

– Almindelige persondata
– CPR-nummer
– Følsomme data
– Biometriske oplysninger
Vi sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

– I forbindelse med behandlinger på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger
– Administration af din relation til os
– Opfyldelse af lovkrav

Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, vi har behov for at bruge. Vi vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

Vi behandler kun nødvendige persondata.
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata:

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.
Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette. Når vi i vores service og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vi kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Vi videregiver ikke persondata til andre aktører. Vi videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tages løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Vi placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon.

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
.Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.
Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Comments are closed.